Lääkehoitosuunnitelma

Lääkehoitosuunnitelman tarkoitus on varmistaa lääkehoidon turvallisuus ja laatu. Se ohjaa lääkehoidon käytäntöjen toteuttamista ja riskienhallintaa. Lääkehoitosuunnitelma on lakisääteinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden laatu- ja potilasturvallisuus- tai omavalvontasuunnitelmaa.

Lääkehoitoja toteutetaan myös muualla kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja perhehoidossa. Erityisesti silloin, kun lääkehoitoa toteuttaa henkilö, jolla ei ole terveydenhuollon ammattipätevyyttä, hyvä lääkehoitosuunnitelma ohjaava merkitys lääkehoitojen turvallisessa toteuttamisessa korostuu.

Jos lääkehoitosuunnitelman laatiminen tuntuu työläältä, apteekin farmaseutti voi olla apuna lääkehoitosuunnitelman teossa. Moniammatillisessa yhteistyössä syntyy lääkehoitosuunnitelma, joka auttaa toteuttamaan lääkehoitoa parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvä ja riittävän käytännönläheinen lääkehoitosuunnitelma on korvaamaton apu myös arjen ongelmatilanteissa.


Lääkehoitosuunnitelman sisältö

Lääkehoitosuunnitelmaan kuuluu useita eri osa-alueita, joiden tarkoitus on kuvata käytännönläheisesti yksikössä toteutettavaa lääkehoitoa. On tärkeää, että se vastaa sisällöltään mahdollisimman hyvin lääkehoitoa toteuttavan yksikön tarpeita. Sisältöön kuuluu muun muassa:

  • Lääkehoidon toteuttaminen ja vaativuustaso
  • Lääkehoidon turvallisuus
  • Henkilöstön vastuut velvollisuudet ja työnjako
  • Osaamisen varmistaminen, lupakäytänteet, perehdytys ja täydennyskoulutus
  • Lääkehoidon prosessi
  • Seuranta ja palautejärjestelmät

Lääkehoitosuunnitelma sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakenttä on laaja ja lääkehoitoa toteutetaan hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä.

Lääkehoitosuunnitelma on tärkeä väline lääkitysturvallisuuden kehittämistyössä ja riskien hallinnassa kaikkialla sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lääkehoitosuunnitelma on ennen muuta laadunhallinta-asiakirja ja lääkehoidon prosessia ohjaava toimintaohje. Se on myös tärkeä työkalu lääkitysturvallisuuden kehittämistyössä. Ymmärrys lääkehoitoprosessiin liittyvistä riskeistä ohjaa myös itsenäiseen riskienhallinta-ajatteluun.

Kaikissa organisaatioissa yksikön johdon vastuulla on varmistaa, että työntekijöiden lääkehoito-osaaminen on yksikössä toteutettavan lääkehoidon vaatimalla tasolla ja vastaa turvallisen lääkehoidon tavoitteita. Yksittäisen työntekijän puolestaan vastaa siitä, että hänen toimintansa täyttää sille asetetut ammatilliset laatuvaatimukset ja yhteisesti sovitut linjaukset. 

Lääkehoitosuunnitelma toimii yksikössä turvallisen lääkehoidon toteuttamisen ohjauksen sekä työntekijöiden perehdytyksen työkaluna. Sen avulla henkilökunta ymmärtää minkälaista lääkehoitoa yksikössä toteutetaan, miten lääkehoidon prosessi toimii turvallisesti, minkälaista osaamista tulee olla ja miten lääkehoitoon liittyvät riskit tunnistetaan.

Moniammatillinen yhteistyö niin lääkäreiden, hoitajien kuin muiden lääkehoidon toteuttamiseen osallistuvien työntekijöiden kesken rakentaa yksikön turvallisuuskulttuuria parhaalla mahdollisella tavalla. Farmaseuttien ja proviisorien lääkehoitoihin ja lääkitysturvallisuuteen liittyvä ammatillinen osaaminen on arvokas apu, jota kannattaa hyödyntää osana moniammatillista yhteistyötä.


Lääkehoitosuunnitelma sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolisissa yksiköissä

Toteutetaanpa lääkehoitoa missä tahansa ympäristössä, tulee sen perustua yksikkökohtaiseen ja/tai asiakaskohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan. Työyksiköstä riippuen lääkehoitoa toteuttavat myös työntekijät, jotka eivät ole terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Perus periaate on, että lääkehoitoa saa toteuttaa vain, jos on saanut riittävän koulutuksen, työnantajan perehdytyksen ja lääkehoidon osaaminen on varmistettu.

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolisissa yksiköissä työnantaja vastaa siitä, että lääkehoitoa toteutetaan turvallisesti ja työntekijöillä on siihen riittävä koulutus ja osaaminen.


Lääkehoitosuunnitelma varhaiskasvatuksessa ja kouluissa

Varhaiskasvatukseen laaditaan lääkehoitosuunnitelma yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Kunnan varhaiskasvatuksen suunnitelma koskee sekä kunnan omia palveluita että yksityistä varhaiskasvatusta. Jokaisessa toimipaikassa tulee olla saatavilla kunnan varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma sekä liitteenä kyseisen toimipaikan oma suunnitelma lääkehoidon järjestelyistä ja vastuista.

Varhaiskasvatuksessa lääkehoidon organisointi tapahtuu suunnitellusti kunnan tasolta aina lapsikohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan saakka.

Kouluissa kunta opetuksen järjestäjänä vastaa siitä, että lääkehoitosuunnitelma sisältyy opetussuunnitelman mukaiseen opiskeluhuoltosuunnitelmaan. Kunnassa varmistetaan myös, että lapsen tarvitsema lääkehoito toteutuu turvallisesti. Yksittäisen lapsen lääkehoitoon liittyvistä asioista tehdään kirjallinen suunnitelma.

Lääkehoidon toteuttamisen periaatteet ja vastuut on kuvattu Turvallinen lääkehoito-oppaassa kohdassa 6.1. ja 6.2. 


Lääkehoitosuunnitelma perhehoidossa

Toimeksiantosuhteinen perhehoito rinnastetaan yksityiskotiin. Lääkehoidon turvallisuus on siellä yhtä tärkeää kuin missä tahansa muuallakin. Perhehoitajalta ei edellytetä sosiaali- tai terveysalan koulutusta. Kunta tai kuntayhtymä vastaa siitä, että perhehoitaja saa riittävän valmennuksen lääkehoidon osalta. Toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa lääkehoito pohjautuu asiakaskohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan.

Luvanvaraisessa ammatillisessa perhehoidossa tulee olla yksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma. Lääkehoitosuunnitelma laaditaan tarvittaessa yhteistyössä kunnan terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Palvelun tuottaja vastaa lääkehoidon turvallisuudesta ja siitä, että lääkehoitoa toteuttavalla henkilöstöllä on siihen riittävä perehdytys, koulutus ja osaaminen ja että osaaminen on varmistettu lääkehoitosuunnitelmassa määritellyllä tavalla.

Lääkehoidon toteuttamisen periaatteet ja vastuut on kuvattu Turvallinen lääkehoito-oppaassa kohdassa 6.4.1. ja 6.4.2. 


Apteekki auttaa lääkehoitosuunnitelman laadinnassa

Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen ja mallipohja löytyvät valtioneuvoston julkaisuarkistosta. osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8682-4

Mikäli lääkehoitosuunnitelma vaatii päivittämistä tai tarvitset apua lääkehoidon turvallisuuden kehittämisessä, tutustu Porin Asema-apteekin palveluihin sosiaali- ja terveydenhuollolle (linkki) tai ota yhteyttä ja kysy lisää.

Leena Astala, apteekkari

pori[at]asema-apteekki.fi

02 630 2600