Kumppaniapteekki-palvelu sosiaali- ja terveydenhuollolle

Kumppaniapteekki on apteekin palvelukokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille, organisaatioille ja yrityksille, jotka haluavat kehittää turvallisen ja rationaalisen lääkehoidon toteutumista omassa toiminnassaan. Apteekki räätälöi yhteistyössä asiakkaan kanssa palvelukokonaisuuden, joka parhaiten vastaa asiakkaan tarpeisiin rationaalisen lääkehoidon ja lääkehoitoihin liittyvien toimintatapojen kehittämisessä. Palvelu voi vaihdella yksittäisistä koulutuksista aina laajoihin lääkitysturvallisuuden kehittämishankkeisiin.


Apteekin palvelut sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille


Asiakkaan rationaalisen lääkehoidon toteutumista edistävät palvelut


Lääkityksen tarkistus Farmaseutti kokoaa asiakkaan lääkelistan, joka sisältää reseptilääkkeiden lisäksi asiakkaan käyttämät itsehoitolääkkeet, luontaistuotteet ja ravintolisät. Farmaseutti tarkistaa lääkkeiden sekä muiden valmisteiden yhteensopivuudet, mahdolliset päällekkäisyydet, annostuksen ja ottoajankohtien oikeellisuuden (milloin, kuinka usein ja kuinka paljon lääkkeitä otetaan) Lisäksi farmaseutti selvittää lääkehoidon taloudellisuuden.
Lääkehoidon arviointi (LHA) Farmaseutti tekee tarvittaessa lääkityksen tarkastuksen (kts. edellä), haastattelee asiakkaan mahdollisten lääkehoidon ongelmien selvittämiseksi. Lisäksi farmaseutti tarkistaa annosten oikeellisuuden huomioiden hoitosuositukset, asiakkaan iän, muut sairaudet, laboratorioarvot ja verenpaineen. Farmaseutti tarkastaa lääkkeiden käyttöaiheet ja selvittää, onko asiakkaan lääkelistalla jatkuvassa käytössä lääkkeitä, jotka on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Farmaseutti toimittaa raportin havainnoistaan hoitavalle lääkärille, joka päättää tarvittaessa lääkehoitoon tehtävistä muutoksista.

Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA)

Lääkehoidon kokonaisarviointi on lääkärin päätöksenteon tueksi kehitetty moniammatillisen yhteistyön malli, jossa farmaseutti (LHKA-erityispätevyys) tuo ammatillisen osaamisensa lääkärin ja muista terveydenhuollon ammattilaisista käyttöön potilaan lääkehoitoon liittyvien ongelmien ratkaisemisessa moniammatillisessa tiimissä.

Lääkehoidon turvallista toteuttamista edistävät palvelut


Apua lääkehoitosuunnitelman tekemiseen

Farmaseutti auttaa ja tukee toimintayksikköä lääkehoitosuunnitelman tekemisessä tai päivittämisessä. Moniammatillisena yhteistyönä rakennetaan lääkehoitosuunnitelma, joka parhaalla mahdollisella tavalla varmistaa toimintayksikön lääkehoitoprosessin turvallisuuden.

Farmaseutin rooli ja tehtävät räätälöidään toimintayksikön tarpeiden mukaan.

Turvallisen lääkehoidon tukipalvelu

(Suomen Apteekkariliitto)

Farmaseutti ohjaa kotihoidon tai palveluasumisyksiköiden lääkitysturvallisuuden kehittämistyötä. Tavoitteena on vahvistaa lääkehoitoprosessin turvallisuutta. Palvelussa käytetään lääkitysturvallisuusasiantuntijoiden kehittämää riskienhallintatyökalua, joka koostuu neljästä osakokonaisuudesta 1. Turvallinen koneellinen annosjakelu 2. Lääkekaapin tarkastus ja turvallinen lääkelogistiikka 3. Turvallisen lääkehoidon toteutuminen 4. Turvallisen lääkehoidon edellytykset
Omafarmaseutti-palvelu Nimetty farmaseutti tukee toimintayksikön lääkehuoltoa ja lääkehoitojen onnistumista yksikön tarpeiden mukaan.

Alla on käytännön esimerkkejä palvelusta


Esimerkki 1. Apteekin farmaseutti toimii hoivayksikön omafarmaseuttina

Apteekki tarjoaa hoivayksikköön nimetyn omafarmaseutin, joka on auttaa kaikissa lääkkeisiin, lääkehoitojen toteuttamiseen sekä lääkitysturvallisuutta edistävien toimintatapojen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Farmaseutti tekee sovitun tuntimäärän asiakasyksikössä tai on tarvittaessa apuna esim. etäyhteyksin. Käytetyn palvelun tuntimäärä sovitaan joustavasti yksikön tarpeen mukaan.


Esimerkki 2. Apteekki tekee lääkehoidon arvioinnit hoivayksikön asukkaille

Apteekki tekee tarvittaessa hoivayksikön asukkaalle lääkehoidon arvioinnin, jos asukkaan lääkitykseen liittyy ongelmia ja/tai vointi on huonontunut. Palvelusta on hyötyä myös tilanteissa, jossa hoivayksikköön muuttavan asukkaan lääkelista ei ole ajan tasalla ja lääkehoidon kokonaisuutta ei ole tarkastettu pitkään aikaan. Tavoitteena on, että asukkaan lääkehoito saadaan hallintaan ja vältytään lääkehaitoista aiheutuvilta ongelmilta. Farmaseutti on yhteydessä hoidosta vastaavaan lääkäriin. Lääkehoidon arvioinnin laajuus mietitään aina asukkaan voinnin, sairauksien ja käytettyjen lääkkeiden perusteella.


Esimerkki 3. Apteekki auttaa perustettavan lääkärikeskuksen lääkehoitosuunnitelman tekemisessä

Apteekin farmaseutti tai proviisori tekee yhteistyössä uuden lääkärikeskuksen henkilökunnan kanssayksikölle lääkehoitosuunnitelman. Lääkehoitosuunnitelman tulee olla toimintayksikkökohtainen ja siksi sen tekeminen vaatii kohtalaisen paljon työtä. Yksikön esimies vastaa lääkehoitosuunnitelman laatimisesta, mutta apteekin farmaseutin tai proviisorin asiantuntemuksen ja työpanoksen hyödyntäminen voi auttaa merkittävästi hyvän ja toimivan lääkehoitosuunnitelman tekemisessä. Toiminnan kasvaessa tai muuttuessa farmaseutti tai proviisori auttaa myös lääkehoitosuunnitelman päivittämisessä. (linkki Lääkehoitosuunnitelma)


Esimerkki 4. Apteekki on mukana kotihoidon lääkitysturvallisuuden kehittämisessä

Palvelun avulla kotihoito kehittää lääkehoitoprosessejaan turvallisemmiksi. Apteekin farmaseutti käyttää kotihoidon lääkitysturvallisuuden kehittämistyön tukemisessa Apteekkariliiton riskienhallintatyökalua. Esimerkkinä arvioita ja kehitettävistä kohteista ovat:

 1. Yleiset toimintaperiaatteet
 2. Lääkehoidon arviointi
 3. Annosjakelun aloittaminen asiakkaalle
 4. Sähköisen reseptin kirjoittaminen
 5. Annosjakelulääkkeiden tilaaminen apteekista
 6. Lääkitysmuutosten hallinta
 7. Annosjakelulääkkeiden vastaanottaminen hoitoyksikössä
 8. Annostuskortin käyttö ja säilytys
 9. Annosjakelulääkkeiden säilyttäminen
 10. Annosjakelulääkkeiden turvallinen käsittely ja lääkkeenanto
 11. Lääkeinformaation lähteet
 12. Annosjakelulääkkeiden hävittäminen
 13. Lääkityspoikkeamien raportointi

Räätälöimme kaikki palvelumme asiakkaan tarpeista lähtien, olivatpa ne kuinka pieniä tai suuria tahansa.

Lisätietoja tarjoamistamme palveluista ja niiden hinnoista:

Leena Astala, apteekkari pori@asema-apteekki.fi

p. 02 630 2600